Sumber Hukum Ketenagakerjaan : Keputusan

Sumber Hukum Ketenagakerjaan : Keputusan

Hukum Sumber Hukum


Keputusan sebagai sumber hukum ketenagakerjaan yang sangat mengedepankan peranannya dalam pembentukan Hukum Ketenagakerjaan adalah keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan, baik tingkat daerah maupun di tingkat pusat.

Panitia Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan / perburuhan, sebagai suatu compulsory arbitration (arbitrase wajib) mempunyai peranan yang mengedepankan dalam pembentukan Hukum Ketenagakerjaan karena peraturan dalam bidang ketenagakerjaan yang ada kurang lengkap atau sudah tidak sesuai denga keadaan pada masa sekarang.

Selain itu keputusan Panitia Penyelenggara Penyelesaian Ketenagakerjaan pusat mempunyai peranan penting dalam pembentukan Hukum Ketenagakerjaan karena ia didukung oleh Sanksi Pidana, sebagaimana tercantum dalam pasal 26 Undang-undang No. 22 Tahun 1957, yaitu diancam dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh ribu rupiah: barangsiapa tidak tunduk pada putusan Panitian Pusat yang dapat mulai dilaksanakan termasuk pada pasal 13.

Keputusan pengadilan juga mempunyai tempat dalam pembentukan hukum ketenagakerjaan. Sebab, dalam kenyataannya tidak semua perkara ketenagakerjaan menjadi kewenangan (kompetensi, kekuasaan) absolut Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.

Buku Hukum Ketenagakerjaan Yang dipakai Dalam Penulisan ini:

- A. Rachmad Budiono, 1995. Hukum Perburuhan di Indonesia. Yang Menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
Sumber Hukum Ketenagakerjaan
Gambar Sumber Hukum Ketenagakerjaan

Labels: